Shuji Hataishi

  • Ceramics
  • 1985 -
Shuji Hataishi

1 artwork posted