Noriko Tsuiki Kokura Striped Weave Cotton Obi Sash "Starry Night"

  • Textiles
  • Contact for Price

Category Textiles
Exhibition The 56th Textiles Traditional Kōgei Exhibition (2022)
Awards MOA Museum of Art Award