Hiromi Kikuchi

Cloth for kimono with Edo komon. “Mon-iri tatewaku ni dan”

  • Textiles
  • Presented in 2018
  • Contact for Price

Category Textiles
Year Presented 2018
Exhibition The 65th Japan Traditional Kōgei Exhibition